BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5758/TCT-TCCB
V/v Sắp xếp TCBM Cục Thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

Tổng cục Thuế nhận được Văn bản số 2197/TTr-CT ngày11/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đề nghị Tổng cục Thuế cho phép tổ chứchoạt động thêm 01 Phòng Kiểm tra thuế thay thế đề nghị thành lập thêm 01 PhòngThanh tra thuế tại Tờ trình số 2088/TTr-CT ngày 28/11/2014. Về việc này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởngBộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của CụcThuế trực thuộc Tổng cục Thuế,

Tổng cục Thuế phê duyệt cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Thuế tỉnhThái Nguyên gồm 12 phòng, trong đó có 02 Phòng Kiểm tra Thuế. Trên cơ sở biênchế hiện có, đề nghị Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên rà soát, tăng cườngcông chức có năng lực, chuyên môn, phẩm chất đạo đức để củng cố và tăng cường độingũ công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra; căn cứ tình hình thực tế tại địaphương, rà soát, phân công quản lý doanh nghiệp hợp lý, đảm bảo hoàn thành tốtnhiệm vụ quản lý thuế được giao.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm toàndiện về công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB (2b)
.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam