VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5758/VPCP-QHQT
V/v ký Nghị định thư ASEAN về cơ chế giải quyết tranh chấp

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Thương mại,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Tư pháp,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Thương mại (công văn số 5021/TM-PCngày 11 tháng 10 năm 2004) về việc ký Nghị định thư ASEAN về Cơ chế giải quyếttranh chấp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung dự thảo Nghị định thư ASEANvề Cơ chế giải quyết tranh chấp.

2. Uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Thương mại thay mặt Chínhphủ Việt Nam ký Nghị định thư nêu trên tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 10,tổ chức tại Viên Chăn (Lào) vào tháng 11 năm 2004.

3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc ViệtNam ký Nghị định thư ASEAN về cơ chế giải quyết tranh chấp.

4. Giao Bộ Tài chính làm việc cụ thể với Bộ Thươngmại để xử lý khoản đóng góp của Việt Nam đối với Quỹ Giải quyết tranh chấp củaASEAN.

5. Bộ Thương mại trao đổi với Bộ Ngoại giao và BộTư pháp về việc tuyển chọn người tham gia Ban Hội thẩm và Cơ quan Phúc thẩm theoquy định của cơ chế giải quyết tranh chấp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quanbiết, thực hiện.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦĐoàn Mạnh Giao