Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 5759/TCHQ-GSQL
NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC C/O RORM O HOẶC X
CỦA LÔ HÀNG CÀ PHÊ XUẤT KHẨU

Kính gửi: Cục hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 1905/HQHN-GSQL ngày 10/12/2001 của Cục Hải quan Thành phố Hà Nội về việc Hảiquan nơi làm thủ tục phải xác nhận vào C/O form O hoặc form X đối với lô hàngcà phê xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), một lô hàngcà phê xuất khẩu của các nước thành viên phải có giấy chứng nhận xuất xứ Form Ohoăc X. Trên các bản C/O đó. Hải quan nước xuất khẩu phải xác nhận sau khi đãlàm thủ tục hải quan cho lô hàng. Việc xác nhận của Hải quan vào Giấy chứngnhận xuất xứ Form O hoặc X của lô hàng Cà phê Việt Nam xuất khẩu (ô số 16 củaform O, ô số 17 của form X) tại nơi làm thủ tục hải quan xuất hàng chỉ có ýnghĩa chứng nhận đã làm thủ tục hải quan xuất khẩu lô hàng cà phê, chứ không cótính pháp lý xác nhận xuất xứ của lô hàng. Phòng Thương mại và công nghiệp ViệtNam là cơ quan có trách nhiệm cấp và xác nhận xuất xứ của lô hàng.

Tổng cục Hải quan trả lời cho Cục Hải quan Hà Nội biết đểthực hiện.