BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 575TCHQ/GSQL
V/v: phân loại mặt hàng túi đặt/cấy ở ngực

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2005

Kính gửi:Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Tổngcục Hải quan nhận được văn thư đề ngày 30/12/2004 của công ty TNHH Y tế Viễnđông Việt Nam và văn thư ngày 8/12/2004 của công ty Sebbin – Cộng hòa Pháp đềnghị xem xét lại việc áp mã các lô hàng là các túi đặt/cấy ở ngực cho phụ nữbằng keo đặc silicone, được sử dụng trong phẫu thuật thẩm mỹ. Các lô hàng nàyđược làm thủ tục tại Chi cục Hải quan quản lý đầu tư, có Tờ khai số 29956/NK /KD/ĐT ngày 03/12/2004. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ việc, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Căncứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được ban hành kèm theo Quyếtđịnh 82/2003/QĐ-BTC ngày 13.06.2003 của Bộ Tài chính; Thông tư 85/2003/BTC-TTngày 29.08.2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hóa; Biểu thuế nhậpkhẩu ưu đãi 2003 được ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày25.07.2003 của Bộ Tài chính. Đồng thời trên cơ sở tham khảo kiến nghị của Banthư ký WCO đối với việc phân loại mặt hàng túi đặt/cấy ở ngực cho phụ nữ bằngkeo đặc silicone, thì mặt hàng túi đặt/cấy ở ngực cho phụ nữ bằng keo đặcsilicone dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ được xếp vào mã số90213900.

Tổngcục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh kiểm tra lại vụ việc trên đểxem xét và giải quyết khiếu nại cho doanh nghiệp theo trình tự quy định. Trongquá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì báo cáo Tổng cục Thuế để được hướng dẫnchỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TCHQ
- CTy TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam
(Thay trả lời)
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An