BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 576/BXD-QLN
V/v đôn đốc các tỉnh khẩn trương hoàn thiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Ngày 23 tháng 12 năm 2008, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2561/BXD-QLN hướng dẫn việc xây dựng Đề án hỗ trợ các hộ nghèo về nhà ở và đềnghị các tỉnh khẩn trương chỉ đạo việc lập và phê duyệt Đề án hỗ trợ các hộnghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 củaThủ tướng Chính phủ. Theo đó Danh sách hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở gửi về cácBộ, ngành trong tháng 02 năm 2009 và Đề án sẽ phải gửi về trong tháng 3 năm2009. Sau đó, để triển khai Nghị quyết số 30a/ 2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợgiảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo của Chính phủ, ngày 17tháng 02 năm 2009 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 25/BXD-QLN chỉ đạo 20 tỉnh cóhuyện nghèo, khẩn trương lập, phê duyệt Đề án hỗ trợ các hộ nghèo về nhà ở để gửicác Bộ, ngành trước ngày 28 tháng 02 năm 2009. Đầu tháng 3 năm 2009, Bộ Xâydựng cũng đã cử đoàn công tác làm việc với một số địa phương và ngày 10 tháng 3năm 2009, Bộ Xây dựng tiếp tục có văn bản số 340/BXD-QLN để hướng dẫn bổ sungvà nhắc các tỉnh khẩn trương gửi Danh sách và Đề án. Tuy nhiên cho đến nay mớichỉ có 05 tỉnh đã gửi Danh sách và Đề án (trong đó có 03 tỉnh mới gửi Danh sáchchưa có Đề án, 01 tỉnh mới gửi Đề án chưa gửi Danh sách, 01 tỉnh có đầy đủ Danhsách và Đề án). Do đó Bộ Xây dựng chưa thể tổng hợp số liệu về nhà ở và kinhphí cần hỗ trợ, làm chậm kế hoạch hỗ trợ dự kiến đã đề ra.

Vì vậy, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương chưa gửi Đề án(có Danh sách các hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở kèm theo) khẩn trương hoàn thiệnviệc lập, phê duyệt và gửi Đề án về các Bộ, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầutư, Tài chính, Ngân hàng chính sách xã hội chậm nhất đến ngày 15 tháng 4 năm2009. Sau thời hạn nêu trên, trường hợp các địa phương chưa gửi Đề án theo yêucầu, Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời coi như địa phươngđó không có nhu cầu hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo theo Quyết định số167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương đặc biệt là tại 20 tỉnh có các huyện nghèo thuộc danh sách 61 huyện nghèonhanh chóng hoàn thành việc xây dựng Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quyđịnh và gửi cho các Bộ, ngành theo tiến độ nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu VP, QLN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam