CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 576/CP-QHQT
V/v gia hạn HTKT chuẩn bị Dự án đầu tư vay vốn WB

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Nam Định, Cần Thơ

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2266 BKH/KTĐN ngày 17 tháng 4 năm 2003 về việc gia hạn Hiệp định hỗ trợ kỹ thuật (HTKT TF026249) chuẩn bị Dự án đầu tư dự kiến vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý gia hạn lần cuối Hiệp định HTKT TF 026249 đến 31 tháng 12 năm 2003 để các đơn vị tham gia hoàn thành các mục tiêu và hoạt động của HTKT. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tích cực theo dõi, đôn đốc các đơn vị tham gia rút kinh nghiệm về những chậm trễ và có biện pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị Dự án đầu tư đúng thời hạn dự kiến.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn tất các thủ tục pháp lý cho việc gian hạn Hiệp định nói trên./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan