CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 576/TC /TCT NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ VIỆC

PHÂN LOẠI TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU BỘ LINH KIỆN ÔTÔ THEO LOẠI HÌNH CKD, IKD

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, liên tỉnh

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 177/2004/QĐ-TTg ngày 5 tháng 10 năm 2004 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020, trong đó có quy định chuyển từ việc tính thuế theo bộ linh kiện rời dạng CKD, IKD sang tính thuế nhập khẩu theo từng linh kiện, phụ tùng. Trong khi chờ Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu đối với linh kiện và phụ tùng ô tô, Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hệin phân loại và tính thuế đối với linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu như sau:

Từ ngày 01 tháng 1 năm 2005, chính sách thuế đối với bộ linh kiện dạng CKD và IKD vẫn thực hiện theo quy định của Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi cho đến khi chính sách theo linh kiện và phụ tùng ô tô do Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực thi hành. Tiêu chuẩn dạng rời của bộ linh kiện ô tô để làm căn cứ cho việc phân loại, tính thuế theo loại hình lắp ráp CKD, IKD vẫn được thực hiện theo như quy định của Quyết định số 20/2003/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ về việc ban hành " Quy định phân loại, sản xuất lắp ráp ô tô".

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, liên tỉnh phản ánh về Bộ Tài chính để có hướng dẫn xử lý kịp thời./.