BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5761/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng quà tặng

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2010

Kính gửi:

Chùa Phúc Lâm tự
(Thôn Ô Lữ, Xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 162/CV /HĐTS-VPP ngày15/08/2010 của Chùa Phúc Lâm tự về việc được nhập khẩu và không thu thuế đốivới hai pho tượng phật Thích Ca Mâu Ni có lá đề, mỗi pho tượng nặng 500kg,chiều cao 1,97 m do doanh nghiệp và cá nhân bên Đài Loan quyên góp. Về vấn đềnày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005, Điều 104 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT) số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008, Điểm 19 Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGTvà hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT:

Hàng hóa của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài làm quàbiếu, quà tặng mang mục đích nhân đạo, từ thiện cho Việt Nam thì thuộc đốitượng xét miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế GTGT trong từng trường hợp cụthể.

Hồ sơ, thủ tục, trình tự và thẩm quyền xét miễn thuế thựchiện theo hướng dẫn tại Điều 105, 106, 107 Thông tư số 79/2009/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chùa Phúc Lâm tự được biết vàlàm thủ tục tại Chi cục Hải quan nơi nhập khẩu, đồng thời hoàn chỉnh bộ hồ sơtheo hướng dẫn trên để trình Bộ Tài chính xét miễn thuế theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Công ty cổ phần quốc tế Sun Ivy
(số 1B Bắc Sơn, Ngọc Hà, HN);
- Lưu: VT, TXNK-DTTH (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường