VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
V/v: Gia hạn thời gian thực hiện Điều chỉnh QHC Tp Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (Công vănsố 4953/UBND-ĐTXD ngày 15 tháng 7 năm 2014) về việc gia hạn thời gian thực hiện Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại văn bản nêu trên.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Xây dựng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Cao Lục; TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b) Nghĩa (15).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ