BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5763/TCHQ-TXNK
V/v trả lời công văn

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2012

Kính gửi: Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản(JICA Vietnam office)
(360 Kim Mã, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2022. 2012/JICA-EQOngày 04/10/2012 của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Vietnam office) đềnghị Tổng cục Hải quan xem xét chỉ đạo các cơ quan liên quan cho phép miễn trừthuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo Nghị định 73-CP ngày 30/7/1994 của Chínhphủ và các Hiệp định, Thỏa thuận, Công hàm giữa hai Chính phủ (gọi chung làĐiều ước quốc tế). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 105, Điều 108 Thông tư 194/2010/TT-BTCngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giámsát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu thì: hàng hóa miễn thuế theo điều ước quốc tế mà Việt Namlà thành viên thuộc đối tượng xét miễn thuế. Thẩm quyền xét miễn thuế là Tổngcục Hải quan.

Trong thời gian qua, căn cứ Điều 6 Luật thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Điều 6 Luật ký kết, gia nhập và thựchiện điều ước quốc tế số 41/2005/QH11 , Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn các đơnvị xem xét giải quyết miễn thuế đối với từng lô hàng nhập khẩu cụ thể của JICAVietnam office nếu lô hàng đó thoả mãn các điều kiện quy định tại điều ước quốctế.

Do đó, Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của JICA Vietnamoffice tại công văn nêu trên. Trong thời gian chờ Bộ Tài chính xem xét có vănbản hướng dẫn chung, thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan vẫn sẽ xem xétgiải quyết đối với từng lô hàng theo đề nghị của JICA Vietnam office.

Tổng cục Hải quan thông báo để JICA Vietnam office đượcbiết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường