BỘ TÀI CHÍNH
--------
Số: 5765/BTC-TCHQ
V/v tỷ giá hạch toán
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2014

Kính gửi:
- Cục Hải quan Tp. Hà Nội;
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1038/DVN-DT ngày 12/02/2014 của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) kiến nghị xử lý một số vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Liên quan đến hạch toán tỷ giá của dầu thô/condensate và hoàn thuế nộp thừa từ ngoại tệ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:
Căn cứ Điều 12 Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ; Điều 43 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ; Điều 19 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 và Điều 7 Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc, trường hợp theo quy định phải nộp thuế bằng ngoại tệ nhưng được tạm nộp thuế bằng đồng Việt Nam quy đổi ra ngoại tệ, thì thực hiện như sau:
1/ Về tỷ giá hạch toán:
- Mở sổ theo dõi ngoại tệ, trên cơ sở số tiền thuế tạm nộp và số tiền thuế khi có giá chính thức, điều chỉnh hạch toán tiền thuế chênh lệch (nếu có).
- Tỷ giá quy đổi từ ngoại tệ ra đồng Việt Nam đối với số thuế phải thu (TK 314) là tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế.
- Tỷ giá hạch toán thu NSNN: thực hiện theo tỷ giá do Kho bạc Nhà nước (KBNN) cung cấp cùng với thông tin trên giấy nộp tiền bằng ngoại tệ vào NSNN.
Trường hợp chênh lệch giữa tỷ giá tính thuế với tỷ giá hạch toán thu NSNN thì hạch toán điều chỉnh thuế tăng/giảm tương ứng với từng lần phát sinh thu nộp ngoại tệ.
2/ Về hoàn trả tiền thuế nộp thừa từ ngoại tệ:

>> Xem thêm:  Tranh chấp sai diện tích ranh giới đã phân lô sẳn ? Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng nhà đất ?

- Cơ quan hải quan ra quyết định hoàn trả khoản thuế nộp thừa và lập lệnh hoàn trả bằng đồng Việt Nam, số tiền hoàn trả được quy đổi từ số ngoại tệ phải hoàn theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm ra lệnh hoàn trả.
- KBNN thực hiện hoàn trả bằng đồng Việt Nam theo số tiền ghi trên lệnh hoàn trả, thực hiện cung cấp thông tin về khoản đã hoàn trả với cơ quan hải quan.
- Cơ quan hải quan căn cứ thông tin do KBNN cung cấp để thực hiện việc quy đổi, theo dõi chênh lệch tỷ giá (giữa ngày lập lệnh hoàn trả và ngày thực tế KBNN hoàn trả).
Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Kho bạc Nhà nước (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ (13).
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

>> Xem thêm:  Mua nhà khi ngôi nhà đang có tranh chấp xử lý thế nào ? Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai