BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 5767/BTC-TCHQ
V/v Thuế tiêu thụ đặc biệt

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại công văn số 2228/VPCP-KHTH ngày 9/4/2009 của Văn phòngChính phủ, để giải quyết vướng mắc về việc thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặthàng: xe ô tô Van (xe ô tô có lắp vách ngăn cố định giữa khoang chở hàng vàcabin và có 2 hàng ghế trở lên) và một số xe ô tô chuyên dùng nhập khẩu như: xeô tô cứu thương, xe ô tô chở tiền, xe ô tô chở tù (xe ô tô chở phạm nhân), xe ôtô tang lễ và xe ô tô kiểm soát tần số. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nhưsau:

1) Theo quy định của Luật sửa đổimột số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11 ngày 29/11/2005 thì xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi thuộc đối tượng chịuthuế tiêu thụ đặc biệt; tùy theo số chỗ ngồi có các mức thuế suất tương ứng,chưa có quy định mặt hàng xe ô tô Van và các xe ô tô chuyên dùng dưới 24 chỗ ngồikhông thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Để thực hiện thống nhất, Bộ Tàichính yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơnhập khẩu các mặt hàng ô tô nêu trên, căn cứ hàng hóa thực nhập khẩu, thiết kếcủa nhà sản xuất về số chỗ ngồi của xe tại thời điểm nhập khẩu để tính và truythu thuế tiêu thụ đặc biệt theo đúng quy định tại Luật sửa đổi một số điều củaLuật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11 ngày29/11/2005 và Thông tư số 115/2005/TT-BTC ngày 16/12/2005 của Bộ Tài chính.

2) Đối với các loại xe ô tô tảiVan và các xe ô tô chuyên dùng dưới 24 chỗ ngồi có tờ khai Hải quan nhập khẩu từngày 1/4/2009 thực hiện theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008. Cụ thể các mặt hàng xe ô tôchuyên dùng: xe ô tô cứu thương, xe ô tô chở phạm nhân, xe ô tô tang lễ khôngthuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hảiquan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn