BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5767/TCT-CS
V/v: đề nghị báo cáo

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 18/12/2014, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1208/CV-CTY ngày 08/12/2014 của Công ty TNHH Xây dựng kinh doanh nhà và khách sạnThái Bình về chính sách thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh(bảnphotocopy đính kèm).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, để có cơsở xem xét trả lời theo quy định, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố HồChí Minh báo cáo về các vấn đề liên quan như sau:

1. Việc hạch toán kế toán và tính thuế thu nhập doanh nghiệptrong Công ty TNHH Xây dựng kinh doanh nhà và khách sạn Thái Bình đối với khoảntiền Công ty trả hàng tháng cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cụ thể: Công tyxác định khoản tiền nêu trên là chi phí được trừ trước khi xác định thuế thu nhậpdoanh nghiệp hay sử dụng lợi nhuận sau thuế của Công ty để chi trả?

2. Cơ sở, căn cứ liên quan để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minhvà Chi cục Thuế Quận 1 xác định khoản tiền Công ty trả hàng tháng cho Bộ Tư lệnhBộ đội Biên phòng là chi phí thuê mặt bằng như nêu tại công văn số 10416/CT-TTHT ngày 16/12/2013 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và công văn số 01/CCT-NCT ngày 02/01/2014 của Chi cục Thuế Quận 1.

Nội dung báo cáo bằng văn bản gửi Tổng cục Thuế trước ngày26/12/2014. Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung