TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ
TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 57690/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần Picenza ViệtNam
(Địa chỉ:
Số 20 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. MST: 2500227965)

Trả lời công văn số 529/2015/CV-PCZ /TCKT ngày10/8/2015 của Công tyCphần Picenza Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”) hỏivề chính sách thuế, CụcThuế TPHà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CPngày 14/5/2010 củaChínhphủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ:

"Điều 17. Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập

2. Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai,hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại,hai bên lập biên bản thu hồicác liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hànghóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi li và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặclý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếucó)."

Căn cứ quy đnh trên, trường hợp Công ty Cổ phần Picenza Việt Nam bánhàng, cung cấp dịch vụ đã lập hóa đơn cho khách hàng. Công ty đã kêkhai, nộp thuếGTGT đối với hóa đơn này, nay phát hiện hóa đơn đã lậpsai thì hai bên lập biên bảnthu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, trên hóa đơn phảithể hiện được nội dung lậpsai. Người bán lưu giữ hóa đơn lập sai và lập hóa đơn mới theo hướng dẫntại Điều 17Nghị định số 51/2010/NĐ-CPngày 14/5/2010 đã trích dẫn ở trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty cổphần Picenza Việt Nam biết để thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 4;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn