TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 57691/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại Ngân Hà
(Đ/c: Tổ 10,thôn Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà NộiMST: 0105180215)

Trả lời công văn số 0817/CV-NH /2015 ngày 17/08/2015 củaCông ty cổ phần Xây lắp và Thương mại Ngân Hà (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏivề chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghịđịnh số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về xử lý trong trườnghợp mất, cháy, hỏng hóa đơn:

“1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo vềviệc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thôngtư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏnghóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng vingày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếptheo của ngày nghỉ đó.

- Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướngdẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn:

+ Điểm a Khoản 4 Điều 11 quy định:

"4. Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong cáchành vi:

a) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặchóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng kháchhàng chưa nhận được hóa đơn khi hóa đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất,cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn,trừ liên giao cho khách hàng,trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo phápluật về kế toán."

+ Khoản 2 Điều 13 quy định:

"2. Đối với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửicơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế,trừ thông báo phát hành hóađơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5 kể từ ngày hếtthời hạn theo quy định.

b) Trường hợp nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừthông báopháthành hóa đơn, từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạntheo quy định và có tình tiếtgiảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thôngbáo pháthành hóađơn, chậm sau 10 ngày ktừ ngày hết thời hạn theo quy định"

Căn cứ các quy định trên, trường hp Công ty làm mất Liên 1 hóa đơn(không phải liên giao cho kháchhàng) đã thông báo phát hành nhưng chưa sửdụng không thuộc hành vi bị xử phạttheo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 11Thông tư s10/2014/TT-BTC .

Công ty không thực hiện lập báo cáo về việc mất,cháy, hỏng và khôngthôngbáo với cơ quan Thuế theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 24 Thông tưsố 39/2014/TT-BTC thì sẽ bị xử phạttheo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thôngtư số 10/2014/TT-BTC .

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần Xây lắpvà Thương mạiNgân Hà được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
CCT Hà Đông; Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn