TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ
TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 57693/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần Hóa chất nhựa
(Địa chỉ:Tòa nhà Plaschem, số 562 Nguyễn Văn Cừ; phường Gia Thụy, quận LongBiên, Hà Nội. MST: 0100942205)

Trả lời công văn số 19/CPN đề ngày 18/8/2015 của Công ty cổ phầnHóa chất nhựa hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật ThuếGTGT quy đnh về các trường hợp khôngphải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

"1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền(bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định củacơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượngquyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường,tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiềnchuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theoquy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền. ..."

Căn cứ Tiết d1Điểm d Khoản 1 Điều 35 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 củaBộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp:

d) Giá trị TSCĐ hữu hình được phản ánh trên TK 211 theonguyên giá. Kế toán phảitheo dõi chi tiết nguyên giá của từng TSCĐ. Tùy thuộc vào nguồn hình thành, nguyêngiá TSCĐ hữu hình được xác địnhnhư sau:

d1) Nguyên giá TSCĐ hữu hình do mua sắm bao gồm: Giá mua (trừcác khoản được chiết khuthương mại, giảm giá), các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạngthái sẵn sàng sử dụng như chi phí chuẩn bị mặt bằng, chi phí vận chuyển và bốc xếp ban đầu, chi phí lắp đặt, chạy thử (trừ (-) cáckhoản thu hồi về sản phẩm, phế liệu do chạy thử), chi phí chuyên gia và các chi phí liên quan trực tiếp khác. Chi phí lãi vay phát sinh khi mua sắm TSCĐ đã hoàn thiện (TSCĐ sử dụngđược ngay mà không cần qua quá trình đầu tư xâydựng) không được vốn hóa vàonguyên giá TSCĐ. ..."

Căn cứ quy định trên, trường hp Công ty cổ phần Hóa chất nhựa ký hợpđồng nhận chuyển nhượng tài sản trên đất với Công ty cổ phần Hóa chất, trong hợpđồng có tách riêng giá trị tài sản trên đất và tiền hỗ trợ di dời sản xuất thìkhi nhận tiền hỗ trợ di dời sản xuất, Công ty cổ phần Hóa chất nhựa không phảikê khai, tính nộp thuếGTGT.Công ty cổ phn Hóa chất nhựa và Công ty cổphần Hóa chất lập chứng từ thu, chi theo quy định đối với khoản tiền hỗ trợ didời sản xuất.

Việc hạch toán giá trị tài sản cố định đối với tài sản chuyển nhượng, đề nghịCông ty Cổ phần Hóa chất nhựa thực hiện theo quy đnh tại của Bộ Tài chính hưngdn v chế độ kế toán.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty cổ phần Hóa chấtnhựa biết để thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 4;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn