TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57696/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH công nghiệpSpindex Hà Nội
(Đ/c: Lô 7A Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, Huyện SócSơn, TP.HàNội;MST: 0101658980)

Trả lời công văn không số ngày 24/7/2015 của Công tyTNHH công nghiệp Spindex Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sáchthuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Tại Điều 33 quy định điều kiện ưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp

+ Tại Điều 35 quy định thuế suất thuế thu nhập doanhnghiệp ưu đãi đối với hợp tác xã và cơsở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư:

“Điều 35. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệpưu đãi đối với hợp tác xã và cơ sở kinh doanhmới thành lập từ dự án đầu tư

2. Thời hạn áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanhnghiệp ưu đãi được quy định như sau:

b) Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 15% được áp dụngtrong 12 năm, k từ khi hợp tác xã và cơ sở kinh doanh mớithành lập từ dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh;”

+ Tại Điều 36 quy định cơ sở kinh doanh mới thành lậptừ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm được miễn thuế, giảm thuếnhư sau:

“Điều 36. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm đượcmiễn thuế, giảm thuế như sau:

6. Được miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lậptừ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Danh mục A và thực hiện tại địa bàn quy định tại Danh mụcB Phụ lục ban hành kèm theo Nghị địnhnày;

7. Được miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% sốthuế phải nộp cho 08 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành ngh, lĩnh vực quy định tại Danh mục A vàthực hiệntại địabàn quy định tại Danh mục B Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, đồng thời đáp ứng điu kiện về sử dụng lao động quy định tại Điu 33 của Nghị định này.

9. Được miễn 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% sốthuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đi với cơ sở kinh doanh mới thành lậptừ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Danh mục A và thực hiện tại địa bàn quy định tạiDanh mục C Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

10. Được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% s thuế phải nộp cho 08 năm tiếp theođi với cơ sở kinh doanh mớithành lập từ dự án đutư thuộc ngành ngh, lĩnh vực quy định tại Danhmục A và thực hiện tại địa bàn quy định tại Danh mục C Phụ lục ban hành kèm theo Nghị địnhnày, đồng thời đáp ứng điều kiện về sử dụng lao động quy định tại Điều 33 củaNghị định này;”

+ Tại Phụ lục banhành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủquy định chi tiết ngành nghề, lĩnh vực được hưởngưu đãi đầu tư (danh mục A) và địa bàncó điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn (danh mục B).

- Căn cứ Thông tư số 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hưng dẫn thi hành Nghị đnh số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011của Chính Phủ về việc chuyn đi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệpđối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứngđiều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO.

Căn cứ các quy định trên, Công ty được Ban quản lýcác khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp giấy phép đầu tư số 68/GP-KCN-HNngày 27/12/2004 để thực hiện dự án đầu tư tại Huyện Sóc Sơn, Hà Nội thì:

- Ưu đãi về thuế suất thuế TNDN được hưởng Công ty thực hiện theo quy địnhtại Điều 35 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ.

- Ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế TNDN:

Trường hp nếu Công ty đáp ứng điều kiện về ngành nghề, lĩnh vực quy định tạiDanh mục A và thực hiện tại địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại danh mục B (huyệnSóc Sơn, Hà nội), đồng thời đáp ứng điều kiện về số lao động sử dụng theo quy địnhtại Điều 33 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP thì công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDNlà miễn 03 năm và giảm 50% số thuế phải nộptrong 08 năm tiếp theo.

Theo nội dung công ty trình bày tại công văn hỏi, Công ty được hưởng ưu đãi thuế là04 năm miễn kể từ khi có thu nhập và giảm 50% trong 07 năm tiếp theo là khôngđúng quy định.

- Trường hp có chuyển đổi ưu đãi thuếthu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đo đáp ứng điềukiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO, đềnghị Công ty thực hiện theo quy địnhtại Thông tư số 199/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Công ty tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mứcthuếsuấtưuđãi,thờigian miễn thuế, giảm thuế theo quy định.

- Trường hp vướng mắc cụ thể đề nghịCôngtyliên hệvới Phòng Kiểmtra thuế số 1 để được giải quyết.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH công nghiệpSpindex Hà Nội được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1;
-
P Pháp chế;
-Lưu: VT,HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn