TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57698/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

Kínhgửi: Công ty CP Đu tư - Xây dng Hà Nội
(Địa chỉ: 76 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội)
MST: 0100105045

Trả lời công văn số 517/2015/CV-CT ngày 06/8/2015 củaCông ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phốHà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

+ Tại điểm 9 Điều 7 Mục I Chương II quy định về giátính thuế:

“9. Đối với xây dựng, lắp đặt,là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiệnbàn giao chưa có thuế GTGT.

a) Trường hợp xây dựng, lắp đặt cóbao thầu nguyên vật liệu là giá xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vậtliệu chưa có thuế GTGT.

b) Trường hợp xây dựng, lắpđặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiếtbị, giá tính thuế là giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệuvà máy móc, thiết bị chưa có thuế GTGT.

c) Trường hợp xây dựng, lắpđặt thực hiện thanh toán theo hạng mục công trìnhhoặc giá trị khối lượng xây dựng, lp đặt hoàn thành bàn giao là giá tính theo giá trị hạng mục công trìnhhoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàngiao chưa có thuế GTGT.”

+ Tại Điều 11 Mục I Chương II quy địnhthuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đi với hàng hóa, dịch vụ không được quy địnhtại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tạiĐiều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loạihàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khu, sản xuất; gia công hay kinh doanh thương mại.

Căn cứ Hp đồngkinh tế số 47/QĐTPT-QLVUT ngày 27/02/2007 của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phốHà Nội và Công ty CP Đầu tư xây dng nhà Hà Nội.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Côngty ký hợp đồng với Quỹ đầu tư Phát triển Thành phố Hà Nội để thực hiện thi côngxây dựng nhà ở thí điểm cho công nhân thuộc đối tượng áp dụng thuế suấtthuế GTGT 10%, vì vậy Công ty kê khai và xuất hóa đơn GTGT với thuế suất 10%.

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời đểCông ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nội biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Kiểm tra thuế số 5;
-
Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn