TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57699/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

Kínhgửi: Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Công ty TNHH MTV
(Địa chỉ: 124 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. MST: 0100106313)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công vănsố 1642/TCT-TCKT ngày 25/8/2015 của Tổng công ty lắp máy Việt Nam - Công tyTNHH MTV (sau đây được gọi là Tổng công ty LILAMA) về vướng mắc khi xác định tỷgiá ghi nhận doanh thu, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTCngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giátrịgia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của cácLuật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửađổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BộTài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từngày 01/01/2015):

+ Tại Khoản 4 Điều 2 sửa đi, bổ sung Điều 27 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của BộTài chính quy định đồng tiền nộp thuếvà xác đnh doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản nộp ngân sách nhànước:

“...3. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giágiao dịch thực tế theo hưng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướngdẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

- Tỷ giá giao dịch thực tếđể hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộpthuế mở tài khoản.

- Tỷ giá giao dịch thực tếđể hạch toán chi phí làtỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi ngườinộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giaodịch thanh toán ngoại tệ.

- Các trường hợp cụ thểkhác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.”

+ Tại Khoản 4 Điều 4 hưng dẫn hiệu lực thi hành:

1. Thôngtư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 71/2014/QH13 về sửa đi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và Nghị định số12/2015/NĐ-CP ngày12/2/2015 của Chính phủ quy chitiết thi hành Luật sửa đi, bổ sung một số điều của các Luật về thuếvà sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định vềthuế có hiệu lực thihành.

...4. Bãi bỏ các nội dung liên quan đến Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ravà các nội dung quy định về tỷ giá khi xác địnhdoanh thu, giá tính thuế tại:

...-Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hànhmột số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

- Thông tư số156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đi, bsung một s điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ...”

Căn cứ các quy định trên, trường hp từ ngày 01/01/2015 doanh nghiệp có phát sinh doanh thu bằng ngoại tệthì thực hiện quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng thươngmại nơi người nộp thuế mở tài khoản được quy định tại Khoản 4 Điều 2 Thông tưsố 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Tổngcông ty lắp máy Việt Nam - Công ty TNHH MTV được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Kiểm tra thuế số 2;
-
Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn