TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 577/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

- Cục hải quan các tỉnh, thành phố
- Công ty cổ phần XNK mây tre Việt Nam
Địa chỉ: Số 100 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

Trả lời công văn số 2712/MT-05 ngày 27/12/2005 của Công ty cổ phần XNK Mây tre Việt Nam về việc xin giải quyết nợ thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần XNK Mây tre Việt Nam hiện có nợ 180 triệu đồng tiền thuế nhập khẩu, phạt chậm nộp thuế nhập khẩu từ năm 1999 của các lô hàng nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu tại Cục Hải quan Hà Nội và nhập kinh doanh tại Cục Hải quan Hải Phòng. Đây là số nợ phát sinh trước thời điểm định giá để thực hiện cổ phần hóa, hiện Công ty đang hoàn chỉnh hồ sơ để Tổng cục Hải quan xem xét xóa nợ theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính.

Đối với số nợ thuế nhập khẩu từ năm 1999 và tiền phạt chậm nộp phát sinh của Công ty, trong thời gian chờ xem xét việc xóa nợ, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty cổ phần XNK Mây tre Việt Nam được làm thủ tục XNK hàng hóa đến 30/6/2006 với điều kiện:

- Công ty không còn nợ khoản thuế nào khác.

- Công ty phải nộp hết các khoản nợ phát sinh sau ngày 01/01/2005 trước khi làm thủ tục.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần XNK Mây tre Việt Nam được biết và liên hệ với Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An