BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
V/v: chính sách thuế giá trị gia tăng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:
- Cục Thuế tỉnh Kiên Giang;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp;
- Cục Thuế tỉnh Hậu Giang;
- Cục Thuế tỉnh Bến Tre;
- Cục Thuế tỉnh Bình Thuận;
- Cục Thuế tỉnh Cà Mau;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 64/CT-THNVDT ngày 21/1/2014 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, công văn số 144/CT-TTHT ngày 27/1/2014 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp, công văn số 99/CT-KK .KTT ngày 21/1/2014 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, công văn số 133/CT-TTHT ngày 6/2/2014 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre, công văn số 576/CT-THDT ngày 13/2/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, công văn số 85/CT-TT-HTNNT ngày 25/1/2014 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau và công văn số 1383/CT-TTHT ngày 14/2/2014 nêu vướng mắc liên quan đến nội dung công văn số 385/BTC-CST ngày 9/1/2014 của Bộ Tài chính và Nghị định số 209/NĐ-CP ngày 18/12/2014 của Chính phủ về thuế GTGT đối với sản phẩm nông, lâm, thủy hải sản chưa qua chế biến thành sản phẩm khác hoặc mới qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại.
Về nội dung vướng mắc của các Cục Thuế, tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:
"5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.
Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.
Hộ, cá nhân, kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu".
Đề nghị các Cục Thuế thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, CS (2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy tay có được làm sổ hồng không ? Tư vấn thủ tục khi mua đất không phải thổ cư ?