BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
---------------

Số: 577/TĐC-HCHQ

V/v: Đánh giá hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan HCNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH Bureau Veritas Certification Việt Nam

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhận được công văn số 04/2010/BVC-VN ngày 20/4/2010 của Quý Công ty về việc tạm ngừng đánh giá chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước. Về vấn đề này, Tổng cục có ý kiến như sau:

1. Chấp nhận đề nghị của Quý Công ty, Công ty không thực hiện đánh giá hệ thống quản lý chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước kể từ ngày ký công văn này.

2. Công ty có trách nhiệm thanh lý hợp đồng đối với các cơ quan hành chính nhà nước Quý Công ty ký hợp đồng đang còn hiệu lực và 06 cơ quan hành chính nhà nước nêu tại công văn số 04/2010/BVC-VN nêu trên từ thời điểm này.

3. Theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 1043/BKHCN-TĐC từ ngày 08/5/2009, hoạt động giám sát sau chứng nhận được thực hiện 12 tháng/lần đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Đối với 06 cơ quan hành chính nhà nước đã được Công ty đánh giá, các cơ quan này có trách nhiệm tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng đã áp dụng và chuẩn bị hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng thực hiện theo mô hình khung do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và công bố trước ngày 31/12/2010.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để Quý Công ty biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục Thuế quận Thủ Đức;
- UBND Q.10 TP HCM;
- UBND Q Ninh Kiều TP Cần Thơ;
- Chi cục Thuế Q1 HCM;
- Sở GTCC TP HCM;
- Sở Y tế TP HCM;
- Bộ KHCN (để báo cáo);
- Lưu: VT , HCHQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh