B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5771/TCHQ-GSQL
V/v xử lý vụ việc sà lan Yikang

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 810/HQHT-CBL &XLVP ngày 26/5/2015 củaCục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

1. Về việc xử phạt vi phạm hành chính:

a) Về thm quyền xử phạt vi phạm hành chính:Tổng cục Hải quan đã có công văn số 634/TCHQ-PC ngày 23/01/2015 đề nghịđơn vị hiện đang quản lý, giám sát phương tiệnvi phạm thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Đ nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh khai thác trên mạng nội bộ net office nội dung công văn này và thực hiệntheo đúng chỉ đạo của Tổng cục Hải quan.

b) Về việc xác định hành vi vi phạm: Mục 1 công văn số 2544/TCHQ-GSQL ngày23/5/2015 của Tổng cục Hải quan đã xác định đối tượng vi phạm và hành vi vi phạm,đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh căn cứ theo mục 1 công văn này để xử lý vụ việctheo đúng quy định.

2. Về chính sách thuế:

Căn cứ báo cáo nêu tại công văn số 810/HQHT-CBL &XLVPngày 26/5/2015 của Cục Hải quan tnhHà Tĩnh về vướng mắc vụ sà lan YIKANG701 và hướng xử lý, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh xác minh, làm rõ chủ sàlan YIKANG có hành vi tự ý tiêu thụ những thiết bị không còn được đề cập tạicông văn 810/HQHT-CBL &XLVP tại Việt Nam hay không, hay thất lạc trong quátrình vận chuyển. Trên cơ sở kết quả xác minh, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cóhình thức xử lý theo đúng quy định của pháp luật (thu thuế hoặc xử phạt).”

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tnh Hà Tĩnh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GSQL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha