BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5772/TCHQ-KTTT
V/v trả lời đề nghị của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần tập đoàn Thanvà Khoáng sản Việt Nam
(Số nhà 26 Nguyễn Văn Ngọc - Phường Cống Vị - Ba Đình - Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 92/XNK-CV ngày 06/8/2009 của Công ty cổ phần tập đoàn Than và Khoáng sảnViệt Nam đề nghị hướng dẫn thời hạn bổ sung chứng từ chốt giá và thời điểm ấnđịnh thuế đối với trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai hàng hoá xuất khẩuCông ty chưa có chứng từ chốt giá, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại khoản 1 Điều6 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 quy định chi tiết thi hành LuậtThuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì: Giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩulà giá bán tại cửa khẩu xuất theo hợp đồng (giá FOB), không bao gồm phí vận tải(F) và phí bảo hiểm (I), được xác định theo quy định của pháp luật về trị giá hảiquan đối với hàng hoá xuất khẩu;

- Theo quy định tại Điều 13 Nghịđịnh số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 quy định chi tiết thi hành Luật Thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu, thì: Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩulà thời điểm đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan với cơ quan hải quan.

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuđược tính theo thuế suất, giá tính thuế và tỷ giá tính thuế tại thời điểm tínhthuế.

Như vậy, theo quy định trên đâycác căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được xác định tại thời điểm đăngký tờ khai hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo đểQuý Công ty được biết./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng