BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 5773/BTC-TCHQ
V/v quyết toán thuế theo tỷ lệ NĐH xe máy năm 2001

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty Điện máy Hải Phòng

Bộ Tài chính nhận được công văn số 50/ĐM-HP ngày 3/4/2009của Công ty Điện máy Hải Phòng về việc quyết toán thuế linh kiện xe hai bánhgắn máy nhập khẩu năm 2001. Về vấn đề này Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công vănsố 7604/BTC-KTTH ngày 29/12/2006 của Văn phòng Chính phủ hồ sơ do Công ty cungcấp và Biên bản kết quả làm việc về việc xem xét giải quyết tồn tại quyết toánthuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe hai bánh gắn máy năm 2001 của Tổ công tác liênngành, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 602/QĐ-BTC ngày 7/4/2008thông báo mức thuế suất thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy theo chínhsách nội địa hoá năm 2001 cho 40000 bộ linh kiện xe máy xuất xứ Trung Quốc củaCông ty.

Tuy nhiên tại công văn số 50/ĐM-HP nêu trên Công ty Điện máyHải Phòng có ý kiến: "Qua kiểm tra thông tin về các doanh nghiệp này trênhệ thống của cơ quan thuế, chúng tôi thấy rằng vào thời điểm xuất hoá đơn bánhàng, các doanh nghiệp này vẫn hoạt động bình thường...." Vì vậy Công tyđề nghị xem xét lại việc loại trừ các doanh nghiệp cung cấp linh kiện, phụ tùngcho Công ty, đồng thời đề nghị xem xét quyết toán 10.140 bộ linh kiện xe MinskCông ty nhập khẩu theo chính sách nội địa hoá năm 2001, nhưng chưa được xemxét.

Để xử lý kiến nghị của Công ty Điện máy Hải Phòng tại côngvăn số 50/ĐM-HP nêu trên, Bộ Tài chính đã chỉ đạo:

Yêu cầu Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục Thuế các địa phương cóliên quan kiểm tra xác minh thực trạng các doanh nghiệp liên quan đến việc cungcấp linh kiện phụ tùng xe máy năm 2001 cho Công ty, báo cáo về Bộ Tài chính đểxem xét lại việc quyết toán.

Đối với 10.140 bộ linh kiện xe Minsk Công ty nhập khẩu theochính sách nội địa hoá năm 2001, nhưng chưa được xem xét quyết toán, Bộ Tàichính đã yêu cầu Tổng cục Hải quan phối hợp với Tổ liên ngành căn cứ quy địnhthực hiện ngay việc quyết toán.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty được biết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn