BỘ Y TẾ
----
------------
Số: 5774/BYT-K2 ĐT
V/v: công nhận đủ điều kiện đào tạo liên tục ngành y tế.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------
-----------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2012

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
Triển khai Thông tư số 07/2008/TT-BYT ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế về “Hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối với cán bộ y tế”, sau khi xem xét các điều cần thiết của cơ sở đào tạo trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng tại hồ sơ gửi kèm theo văn bản số 2491/TTr-SYT ngày 31/7/2012; Bộ Y tế công nhận đơn vị đủ điều kiện tham gia đào tạo liên tục cho cán bộ y tế và cấp mã số giấy chứng nhận đào tạo liên tục như sau:

Tên cơ sở đào tạo liên tục
Lĩnh vực được phép đào tạo
Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
C22
1. Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng
C22.01
Các nội dung đào tạo đã được Sở Y tế phê duyệt chương trình và tài liệu.
2. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng
C22.02
Các nội dung đào tạo đã được Sở Y tế phê duyệt chương trình và tài liệu.
3. Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Cao Bằng
C22.03
Các nội dung đào tạo đã được Sở Y tế phê duyệt chương trình và tài liệu.
4. Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Cao Bằng
C22.04
Các nội dung đào tạo đã được Sở Y tế phê duyệt chương trình và tài liệu.
5. Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Cao Bằng
C22.5
Các nội dung đào tạo đã được Sở Y tế phê duyệt chương trình và tài liệu.

Việc tổ chức, quản lý công tác đào tạo liên tục cần thực hiện theo đúng qui định tại thông tư số 07/2008/TT-BYT và văn bản hướng dẫn tại các công văn số 1607/BYT-K2 ĐT ngày 25/3/2009; 1853/BYT-K2 ĐT ngày 7/4/2009; 2585/BYT-K2 ĐT ngày 27/4/2010; Quyết định số 493/QĐ-BYT ngày 17/2/2012 của Bộ Y tế.
Đề nghị Sở Y tế thực hiện nhiệm vụ đào tạo đảm bảo chất lượng và có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận cho học viên đạt yêu cầu sau mỗi khóa học. Việc cấp giấy chứng nhận phải được quản lý chặt chẽ theo qui định hiện hành.
Cách ghi giấy chứng nhận đào tạo liên tục:
- Ghi đủ các nội dung theo mẫu Giấy chứng nhận (kèm theo thông tư).
- Số của giấy chứng nhận được ghi liên tục theo thứ tự từ số 01 đến số cuối của năm và kèm theo năm đào tạo, năm sau lại bắt đầu từ số 01. Ví dụ: Giấy chứng nhận ghi số: 25/2012-C22.01 được hiểu là lớp đào tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2012 theo chương trình đã được Sở phê duyệt.
- Giấy chứng nhận gồm có 2 chữ ký: một của lãnh đạo Bệnh viện được giao nhiệm vụ đào tạo, một là của lãnh đạo Sở Y tế được ủy quyền phụ trách quản lý công tác đào tạo liên tục cán bộ y tế.

>> Xem thêm:  Đăng ký thương hiệu độc quyền, đăng ký logo, đăng ký nhãn hiệu

Sở Y tế tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc cấp chứng nhận đào tạo liên tục và thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo của các đơn vị trực thuộc Sở. Hàng năm Sở Y tế cần gửi báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Khoa học và Đào tạo) theo định kỳ đúng với hướng dẫn của thông tư số 07/2008/TT-BYT.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Viết Tiến (để b/c);
- TT Nguyễn Thị Xuyên (để b/c);
- TT Nguyễn Thanh Long (để b/c);
-
Lưu: VT, K2ĐT (2).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Nguyễn Công Khẩn

>> Xem thêm:  Có phải cận thị 6 độ mới được hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Hồ sơ xin hoãn NVQS cần gì ?