BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5776 TC/TCT
V/v thuế suất thuế NK

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Vừa qua Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn xác định thuế suất thuế nhập khẩu đối với những lô hàng nhập khẩu là bộ linh kiện (không đồng bộ) của sản phẩm do các doanh nghiệp nhập khẩu để thực hiện nội địa hoá sản phẩm (đã đăng ký với cơ quan Hải quan), nhưng trong bộ linh kiện nhập khẩu đó lại có những chi tiết có đủ điều kiện để thực hiện theo Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN. Về việc này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 47/2002/TT-BTC ngày 28/5/2002 của Bộ Tài chính, thì doanh nghiệp có quyền lựa chọn một trong hai cách xác định thuế suất thuế nhập khẩu như sau:

- Mức thuế suất tính theo tỷ lệ nội địa hoá: áp dụng chung cho toàn bộ Danh mục linh kiện (không đồng bộ) nhập khẩu để thực hiện chính sách nội địa hoá mà doanh nghiệp đã đăng ký.

- Thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng cho từng linh kiện, chi tiết. Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính về cách xác định mã số hàng hoá nhập khẩu đối với từng chi tiết của bộ phận linh kiện không đồng bộ, trong đó do những chi tiết đủ điều kiện thực hiện theo Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN thì được áp dụng mức thuế theo Biểu thuế CEPT.

Như vậy, nếu doanh nghiệp đã đăng ký thực hiện chính sách nội địa hoá thì phải áp dụng chung một mức thuế ưu đãi theo tỉ nội địa hoá cho toàn bộ Danh mục các chi tiết (không đồng bộ) nhập khẩu, trường hợp trong Danh mục các chi tiết (không đồng bộ) nhập khẩu, có những chi tiết thuộc Danh mục cắt giảm thuế CEPT thì không áp dụng mức thuế CEPT riêng cho các chi tiết đó.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu bộ linh kiện đồng bộ để lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh thì phải nộp thuế theo mức thuế quy định cho sản phẩm nguyên chiếc theo hướng dẫn tại công văn số 110525 TC/TCT ngày 19/11/2001 của Bộ Tài chính (không tách riêng các chi tiết đủ điều kiện áp dụng thuế suất CEPT để áp dụng theo CEPT).

Việc xác định mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với các lô hàng nhập khẩu là bộ linh kiện (không đồng bộ) của sản phẩm do các doanh nghiệp nhập khẩu để thực hiện nội địa hoá sản phẩm (đã đăng ký với cơ quan Hải quan), nhưng trong bộ linh kiện nhập khẩu đó lại có những chi tiết có đủ điều kiện để thực hiện theo Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN theo hướng dẫn tại văn bản này được áp dụng thống nhất kể từ ngày ký. Các văn bản hướng dẫn trước đây trái với văn bản này đều bãi bỏ.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết./.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung