Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 5778 TC/TCT NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 2003
VỀ VIỆC LẬP CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN HỖ TRỢ CHI PHÍ,
HỖ TRỢ TIẾP THỊ, CHI THƯỞNG KHUYẾN MẠI

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc TW.

Thờigian gần đây, một số Cục thuế địa phương và một số doanh nghiệp nêu các vướngmắc trong việc lập chứng từ đối với việc hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị, chithưởng khuyến mại mà các doanh nghiệp không phải là đại lý nhận được. Về vấn đềnày, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

l. Đối với việc khuyến mại bằng hiện vật thực hiện theohướng dẫn tại điểm 5.5, mục IV, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT như sau: Các sản phẩm, hànghoá khuyến mại, quảng cáo phục vụ chosản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT, cơ sở sử dụng hoá đơnGTGT hoặc hoá đơn bán hàng, trên hoá đơn ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáokhông thu tiền. Đối với hoá đơn GTGT gạch bỏ dòng thuế suất và tiền thuế GTGT,chỉ ghi dòng giá thanh toán là giá thành hoặc giá vốn của hàng hoá.

2. Đối với hỗ trợchi phí, hỗ trợ tiếp thị, chi thưởng khuyến mại bằng tiền thì: đơn vị chi phảicăn cứ vào hợp đồng khuyến mại cho khách hàng được ký kết giữa 2 bên, quy chế kinhdoanh của doanh nghiệp về chính sách khuyến mại và lập chứng từ chi tiền ghi rõlà khoản chi hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị hoặc chi thưởng khuyến mại. Chứngtừ chi này phải có đầy đủ chữ ký của các bên, người duyệt chi chịu trách nhiệmđối với khoản chi này thì khoản chi này được hạch toán vào chi phí khác theomức khống chế quy định tại điểm 11, mục III, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanhnghiệp.

Đơn vị nhận được khoản tiền hỗ trợ trên viết phiếu thu tiềnvà phải hạch toán khoản tiền nhận được vào thu nhập khác để tính thuế thu nhậpdoanh nghiệp.

Tài chính thông báo để các cơ quan biếtvà hướng dẫn đơn vị thực hiện.