BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 578/BCT-HC
V/v xuất khẩu hóa chất để kinh doanh

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kínhgửi: Công ty cổ phần Thương mại Hướng Nhật

Trả lời Công văn số04-02-2013-JOTXK ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Công ty xin cấp phép xuất khẩuhóa chất để kinh doanh, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 01/2006/TT-BCNngày 11 tháng 4 năm 2006 và Thông tư số 10/2006/TT-BCN ngày 01 tháng 12 năm2006 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất độc vàsản phẩm có hóa chất độc hại, tiền chất ma túy, hóa chất theo tiêu chuẩn kỹthuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ CôngThương), Bộ Công Thương cho phép Công ty cổ phần Thương mại Hướng Nhật đượcxuất khẩu 30.000 kg NaOH (<31%) và="" 10.000="" kg="">3PO4(85%) vào các Khu công nghiệp như sau:

- Xuất khẩu vào Khu công nghiệpPhúc Điền, Hải Dương theo Agreement số JOT-FCV201201 ngày 01 tháng 01 năm 2013để bán cho Công ty TNHH Fuji Seiko Việt Nam;

- Xuất khẩu vào Khu công nghiệpNomura Hải Phòng để bán cho Công ty Synztec Việt Nam theo Agreement sốJOT-RRC201201 ngày 06 tháng 01 năm 2013 và Công ty TNHH Rorze Robotech theoAgreement số JOT-RRC201201 ngày 07 tháng 01 năm 2013.

Yêu cầu Công ty trực tiếp liên hệvới cơ quan Hải quan để được hướng dẫn các thủ tục xuất khẩu./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Hải quan cửa khẩu;
- Lưu: VT, HC.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC HÓA CHẤT
Phùng Hà