BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 578/BNN-TCCB
V/v thực hiện các quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Ngày03/01/2014 Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Quyết định số 01/QĐ-BHXH ban hành Quyđịnh về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đối vớingười lao động, người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, ngườitham gia BHXH tự nguyện và thân nhân của người tham gia BHXH quy định tại LuậtBảo hiểm xã hội, Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2014 và thaythế Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; bãibỏ Công văn số 1094/BHXH-CSXH ngày 23/3/2011 của BHXH Việt Nam và các quy địnhkhác trái với Quyết định này.

Đểđảm bảo thực hiện đúng các quy định tại Quyết định số 01/QĐ-BHXH nhằm giảiquyết kịp thời, chính xác các thủ tục liên quan đến việc giải quyết các chế độBHXH đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn thông báo để các cơ quan, đơn vị trực thuộc được biết vàtruy cập trên mạng Website: http://www.Chinhphu.vnđể tra cứu Quyết định số 01/QĐ-BHXH để nghiên cứu và tổ chức thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Bình