CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 578/CP-QHQT
V/v thành phần an toàn đập trong Dự án VWRAP vay vốn WB

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

Xét đề nghị của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) (công văn số 1226/CV-EVN-HTQT /KTNĐ ngày 2 tháng 4 năm 2003), ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (công văn số 953 BNN/HTQT ngày 23 tháng 4 năm 2003) và các cơ quan liên quan về thành phần an toàn đập của EVN trong Dự án “Hỗ trợ tài nguyên nước” (Dự án VWRAP) dự kiến vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc bổ sung phần an toàn đập của EVN “hiện đại hoá các thiết bị quan trắc công trình nhà máy thủy điện Hoà Bình” vào Hợp phần quản lý an toàn đập của Dự án VWRAP.EVN phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan liên quan làm việc cụ thể với WB về phương thức đầu tư và cơ chế tài chính cho thành phần này theo quy định hiện hành./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng