TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 578/HQHN-NV
V/v thủ tục hải quan đối với phần mềm NK qua mạng internet

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

Công ty TNHH Tư vấn, Đầu tư, Phát triển và chuyển giao công nghệ địa tin học

Trả lời công văn số 62/CV ngày31/3/2009 của Công ty đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với phần mềm nhậpkhẩu qua mạng Internet, Cục Hải quan TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Hải quan tại Điều 2 quyđịnh: "Về phạm vi điều chỉnh" và tại khoản 2, Điều 4 quy định:"Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh bao gồm tất cả động sản có mã sốvà tên gọi theo quy định của pháp luật được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặclưu giữ tại địa bàn hoạt động của Hải quan".

Theo công văn số 2568/TCHQ-GSQLngày 13/6/2006 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn: "Đối với phần mềm hiện naychưa có mã số trong danh mục HS và danh mục biểu thuế; phần mềm xuất khẩu, nhậpkhẩu qua mạng Internet, không qua giám sát của cơ quan hải quan không thuộcphạm vi điều chỉnh của Luật Hải quan.

Vì vậy, cơ quan Hải quan không yêucầu Công ty phải làm thủ tục hải quan đối với phần mềm nhập khẩu qua mạnginternet.

Cục Hải quan TP Hà Nội trả lời đểCông ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, NV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trường