ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BẮC NINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 578/UBND-XDCB
V/v góp ý cho “Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực giao thông .đường bộ và đường sắt”.

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 04 năm 2013

Kính gửi :

- Sở Giao thông Vận tải;
- Công an tỉnh Bắc Ninh.

UBND tỉnh nhận được công văn số 2277/BGTVT-ATGTngày 20.3.2013 của Bộ Giao thông Vận tải về việc lấy ý kiến góp ý cho Dự thảoNghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ vàđường sắt;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợpvới các Sở, ngành, cơ quan có liên quan xem xét tổng hợp góp ý cho Dự thảo Nghịđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắtvới các nội dung theo tinh thần công văn số 2277/BGTVT-ATGT ngày 20.3.2013 củaBộ (công văn và Dự thảo Nghị định Bộ Giao thông Vận tải đã gửi đến các Sở Giaothông Vận tải);

- Góp ý bằng văn bản gửi về Bộ Giao thông Vậntải (địa chỉ số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và UBND tỉnh trước ngày05.4.2013, đồng thời gửi theo địa chỉ email: [email protected]/.

Nơi nhận- Như trên;
- Bộ Giao thông Vận tải (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- VPUBND tỉnh: CVP, P.CVP CN.XDCB;
- Lưu: VT, CN.XDCB.

TL.CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trịnh Hữu Hùng