BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5780/TC-TCT
V/v thuế NK đối với ô tô hạng nhẹ tạo TSCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Công ty Liên doanh sản xuất dụng cụ điện Việt Nga

Trả lời văn thư ngày 7/5/2003 của Công ty Liên doanh sản xuất dụng cụ điện Việt Nga (công ty LEPSE) về việc miễn thuế nhập khẩu đối với ô tô đa năng-hạng nhẹ kiểu BA3-21113 để tạo tài sản cố định, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại điểm 1, Điều 57, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP quy định chi tiết về danh mục máy móc, phương tiện vận tải được miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì ô tô nhẹ, kiểu BA3-21113 do công ty LEPSE nhập khẩu không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu.

Bộ Tài chính trả lời để công ty liên doanh sản xuất dụng cụ điện Việt Nga được biết.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến