BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5781 TC/TCT
V/v thuế nhập khẩu mặt hàng túi hấp tiệt trùng dụng cụ y tế

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH thiết bị y tế B.M.S

Trả lời công văn số 15TCT ngày 22/01/2003 của Công ty TNHH thiết bị y tế B.M.S về việc áp mã số thuế mặt hàng túi hấp tiệt trùng dụng cụ y tế, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 139/1999/TT-BTC ngày 11/11/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu;

Tham khảo Bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới thì:

Mặt hàng túi hấp tiệt trùng dụng cụ y tế có cấu tạo dạng cuộn, có hai lớp; một lớp giấy màu trắng đục và một lớp plastic màu xanh lơ. Hai lớp này được ép dính nhau ở hai biên theo chiều dài. Lớp màu trắng đục có in chữ và các ô màu chỉ thị hình chữ nhật để nhận biết sự tiệt trùng. Mặt hàng này có đặc trưng cơ bản là bao bì túi giấy, thuộc nhóm 4891, mã số 4891.60.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% (ba mươi phần trăm).

Về việc thực hiện truy thu và cưỡng chế thuế đối với các lô hàng túi hấp tiệt trùng nhập khẩu, đề nghị Công ty làm việc cụ thể với cơ quan Hải quan để có hướng dẫn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH thiết bị y tế B.M.S được biết./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An