BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5781/TCT-CS
V/v sử dụng hóa đơn.

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

Trả lời công văn số2420/CT-TT&HT ngày 30/10/2014 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về sử dụng hóa đơn đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính và đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 5 Thôngtư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2. Các loại hóa đơn:

a) Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổchức khai, tính thuế giá trị giatăng theo phương pháp khutrừ trong các hoạt động sau:

- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nộiđịa;

- Hoạt động vận tải quốc tế;

- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu”.

Tại điểm 2.3 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trênhướng dẫn lậphóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp như sau:

“2.3. Khi xuất hàng hóađể vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếuxuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm Lệnh điềuđộng nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Trường hợp ủythác xuất khẩu hàng hóa, khi xuất hànggiao cho cơ sở nhận ủy thác, cơ sở cóhàng hóa ủythác xuất khẩu sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điềuđộng nội bộ, Khi hàng hóa đã thực xuất khẩucó xác nhận của cơ quan hải quan, căn cứ vào các chứng từ đối chiếu, xác nhận vềsố lượng, giá trị hàng hóa thực tế xuấtkhẩu của cơ sở nhận ủy thác xuất khẩu, cơsở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu lập hóađơn GTGT để kê khai nộp thuế, hoàn thuế GTGT hoặc hóa đơn bán hàng. Cơ sở nhận ủythác xuất khu sử dụng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơnbán hàng để xuất cho khách hàng nước ngoài”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu qua một doanhnghiệp khác (doanh nghiệp nhận ủy thác), thì khi xuất hàng giao cho doanh nghiệpnhận ủy thác, doanh nghiệp ủy thác xuấtkhu sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyn nội bộ kèm theo Lệnh điều động nộibộ. Khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan, căn cứ vào các chứng từ đối chiếu, xác nhận về sốlượng, giá trị hàng hóa thực tế xuất khẩu của doanh nghiệp nhận ủy thác xuất khẩu,doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu lậphóa đơn GTGT cho doanh nghiệp nhận ủy thác.

Doanh nghiệp nhận ủy thác xuất khẩu lập hóa đơn thương mại đểxuất cho khách hàng nước ngoài.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Nam biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC- TCT (2b),
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân