BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 5782/TCHQ-GSQL
V/v mở rộng kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Công ty cổ phần giao nhận U&I.
(Đ/c: Đường D5, KCN Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)

Trả lời các công văn số 2092/HQBD-NVngày 24/10/2008 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và số 48/CV-KNQTU /08 ngày30/10/2008 của Công ty cổ phần giao nhận U&I về việc mở rộng diện tích kho ngoạiquan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan không đồng ý đềnghị mở rộng diện tích kho ngoại quan của Công ty cổ phần giao nhận U&I, dovị trí kho ngoại quan hiện tại và phần đất đề nghị mở rộng kho ngoại quan khôngnằm liền kề nhau, sẽ gây khó khăn trong công tác quản lý, giám sát của cơ quanhải quan.

Trường hợp, Công ty cổ phần giaonhận U&I nếu có nhu cầu thành lập kho ngoại quan tại vị trí này thì lập bộhồ sơ theo quy định tại điểm 1 khoản VII mục 2 phần B Thông tư 112/2005/TT-BTCgửi về Cục Hải quan Bình Dương để khảo sát thực tế, báo cáo Tổng cục Hải quanxem xét ra quyết định thành lập theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hảiquan tỉnh Bình Dương và Công ty cổ phần giao nhận U&I biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu