BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5783/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Doanh nghiệp Tư nhân Cơ khí Thiên Phát
(Địa chỉ: Số 49 Hà Thành, Phường Vạn Thắng, TP Nha Trang)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 04/TP /2014 ngày17/10/2014 của Doanh nghiệp tư nhân Cơ khí Thiên Phát về thuế suất thuế giá trịgia tăng. Về nội dung này,Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Tại khoản 10 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về thuế suất thuế GTGT 5%, như sau:

“10. Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sảnxuất nông nghiệp, bao gồm máy cày, máy bừa, máy cấy, máy gieo hạt, máy tuốtlúa, máy gặt, máy gặt đập liên hợp, máy thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, máyhoặc bình bơm thuốc trừ sâu.”

Tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về thuế suất thuế GTGT 10%, như sau:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụkhông được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này”.

Căn cứ quy định trên, theo nội dung trình bày vàtài liệu gửi kèm công văn số 04/TP /2014 ngày 17/10/2014 của Doanh nghiệp tưnhân Cơ khí Thiên Phát nêu trên: ngày 15/09/2014, Chi cục Thuế TP Nha Trang đãcó công văn số 7578/CCT-TTHT ; và ngày 06/10/2014, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã cócông văn số 5266/CT-TTHC trả lời Doanh nghiệp tư nhân cơ khí Thiên Phát về thuếsuất thuế GTGT đối với mặt hàng máy móc thiết bị nông nghiệp là phù hợp.

Đề nghị Doanh nghiệp tư nhân cơ khí Thiên Phát liênhệ với Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa và Chi cục Thuế TP Nha Trang để được hướng dẫnthực hiện theo các công văn nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo Doanh nghiệp Tư nhân Cơ khíThiên Phát được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ PC, Vụ CST-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Chi cục Thuế TP Nha Trang;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân