VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5783/VPCP-QHQT
V/v tham gia Hiệp định ASEAN về quản lý thảm hoạ và ứng phó khẩn cấp

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2009

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương;
- Bộ Quốc phòng;
- Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Y tế.

Xét đề nghị của Ban Chỉ đạoPhòng chống lụt bão Trụng ương tại công văn số 184/TTr-BCĐ ngày 06 tháng 8 năm2009 về phương án tham gia Hiệp định ASEAN về quản lý thảm họa và ứng phó khẩncấp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục hàng hóa,trang thiết bị, lực lượng tham gia đăng ký vào hệ thống dự phòng ASEAN về cứutrợ và ứng phó khẩn cấp.

2. Giao Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếmcứu nạn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể đểtham gia Hiệp định nêu trên; tổ chức, thực hiện việc huấn luyện chuyên môn,nghiệp vụ, ngoại ngữ sẵn sàng tham gia diễn tập hàng năm của khu vực và thamgia ứng phó khẩn cấp khi có yêu cầu.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc