BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5787/BTC-TCT
V/v Hoàn thuế GTGT đối với đầu tư trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Cục thuế TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bộ Tài chính nhận được công văn củaTập đoàn Dầu khí Việt Nam và của một số Cục thuế về việc hoàn thuế GTGT đối vớicác nhà thầu dầu khí tiến hành tìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ dầu khí. Vềvấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc hoàn thuế GTGT:

Tại Điểm 2 Mục I Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: "Đối với các Cơ sởkinh doanh đầu tư mới đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế theo phương phápkhấu trừ thuế đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phátsinh thuế đầu ra, và thời gian đầu tư từ một năm trở lên thì cơ sở kinh doanhvẫn phải lập tờ khai thuế hàng tháng và được xét hoàn thuế đầu vào theo từngnăm dương lịch. Nếu số thuế GTGT đầu vào của tài sản đầu tư được hoàn có giátrị lớn từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế GTGT theo quý (3 thángliên tục không phân biệt theo năm dương lịch)".

Tại Điểm 1.27 Mục II Phần A Thôngtư số 32/2007/TT-BTC hướng dẫn: "Dầu thô" xuất khẩu thuộc đối tượngkhông chịu thuế GTGT.

Tại điểm 1.c.1 Mục III Phần B Thôngtư số 32/2007/TT-BTC hướng dẫn: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGTcủa hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuếGTGT.

Tại điểm 1.c.2 Mục III Phần B Thôngtư số 32/2007/TT-BTC hướng dẫn: "Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụmua vào dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế vàkhông chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa,dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT; số thuếGTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào chi phí của hàng hóa, dịch vụkhông chịu thuế GTGT. Riêng đối với TSCĐ dùng cho sản xuất, kinh doanh hànghóa, dịch vụ thì được khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào".

Căn cứ hướng dẫn trên, nhà thầu dầukhí tiến hành tìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ dầu khí được khấu trừ hoặc xéthoàn thuế GTGT đầu vào đối với tài sản cố định mua vào sử dụng cho hoạt độngtìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ dầu khí cho đến khi có sản phẩm thương mạiđầu tiên.

Việc xét hoàn thuế GTGT sẽ thựchiện theo từng năm. Nếu số thuế GTGT đầu vào được hoàn có giá trị lớn từ 200triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế GTGT theo quý (3 tháng liên tục khôngphân biệt theo năm dương lịch).

Việc xét hoàn thuế GTGT hướng dẫntại công văn này áp dụng kể từ khi Thông tư 32/2007/TT-BTC có hiệu lực thihành.

2. Về việc truy hoàn thuế GTGT:

- Trường hợp Hợp đồng dầu khí đãhết thời hạn thực hiện theo quy định của Giấy phép đầu tư nhưng không phát hiệnđược dầu khí thương mại thì không thực hiện truy thu số thuế GTGT đã hoàn (đốivới tài sản cố định) trong giai đoạn tìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ dầukhí.

- Đối với những Hợp đồng dầu khíđược tiến hành trước ngày Thông tư 32/2007/TT-BTC có hiệu lực thi hành, khi hếtthời hạn thực hiện theo quy định của Giấy phép đầu tư nhưng không phát hiệnđược dầu khí thương mại thì không thực hiện truy thu số thuế GTGT đã hoàn tronggiai đoạn tìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ dầu khí.

Bộ Tài chính thông báo để các đơnvị được biết và trong quá trình thực hiện nếu còn có vướng mắc thì báo cáo vềBộ Tài chính để được giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, Cục TCDN;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS-2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn