BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5788/TCHQ-GSQL
V/v chuyển nguyên phụ liệu sang hợp đồng gia công khác

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2011

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 60/NBC ngày 21/10/2011 của Tổng Công ty may Nhà Bè-CTCP về đề nghị đượcchuyển nguyên phụ liệu sang hợp đồng gia công khác (đính kèm). Sau khi có ýkiến của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thựchiện các biện pháp kiểm tra như hướng dẫn tại công văn số 5999/TCHQ-GSQL ngày06/10/2009 của Tổng cục Hải quan, nếu qua kiểm tra xác định lượng nguyên phụliệu thuộc hợp đồng gia công số 10/23/NB /UNI/GC ngày 21/8/2010 (nhận từ hợpđồng gia công số 09/22/NB /UNI/GC ngày 26/8/2009) thực tế vẫn còn tại kho củaTổng công ty thì chấp thuận cho Tổng Công ty được làm thủ tục chuyển sang thựchiện và sử dụng tại hợp đồng gia công số 11/20/NB /UNI/GC năm 2011 và chỉ đượcsử dụng để sản xuất sản phẩm gia công xuất khẩu thuộc hợp đồng gia công này, khôngđược chuyển sang hợp đồng gia công khác.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thựchiện giám sát chặt chẽ việc chuyển giao nguyên phụ liệu gia công, quá trìnhthực hiện hợp đồng gia công số 11/20/NB /UNI/GC năm 2011 và khuyến cáo Tổng Côngty chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, không đề nghị chuyển nguyênphụ liệu gia công lòng vòng, nhiều lần, cơ quan Hải quan khó theo dõi, kiểmsoát.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty may Nhà Bè-CTCP
(Đ/c: phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh);
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh