BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5789/BNN-TCCB
V/v xác định công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ;
- Các Tổng cục, Cục có các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bảnsố 10040/VPCP-TCCV ngày 26/11/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc xác định côngchức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Rà soát, xác định những người là công chức trongcác cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý và lập danh sách (theo biểumẫu số 01, 02 kèm văn bản này); cập nhật số lượng công chức tăng, giảm và lậpthành báo cáo thống kê số lượng công chức tăng, giảm (theo biểu mẫu số 03 kèmvăn bản này). Các đơn vị căn cứ Điều 2, Điều 11 và các điều có liên quan tạiNghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ Quy định những ngườilà công chức; Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9 và các điều có liên quantại Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một sốđiều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP để thực hiện rà soát, lập báo cáo.

2. Báo cáo của các cơ quan, đơn vị kèm theo biểu sốliệu gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/12/2013 để tổng hợp báo cáoBộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Minh Nhạn


Tên Cơ quan, đơn vị

Biểu số 1

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜIĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ CÔNG CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP HIỆN CÓ TẠI CƠ QUAN,TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013(Kèm theo Văn bản số ngày …./ …./ ….. của …………………………………………)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ hoặc chức danh công tác

Cơ quan, tổ chức đơn vị đang làm việc

Ngạch công chức

Trình độ đào tạo

Đảng viên

Dân tộc thiểu số

Ghi chú

Nam

Nữ

Mã số ngạch

Tên ngạch

Trình độ chuyên môn

Trình độ QLNN

Trình độ lý luận chính trị

Trình độ tin học

Trình độ ngoại ngữ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

I

Tổng cục...

1

Viện

…….

……

2

Trung tâm

……

3

…..

II

Cục...

1

Trung tâm A

……

……

2

Trung tâm B

……

3

…..

III

Viện...

…..

IV

Ban....

…..

V

Bệnh viện..

…..

VI

Trường...

…..

VII

Báo...

……

VIII

Tạp chí

…..

Ghi chú:

- Cột số (7) ghi rõ mã số ngạch theo danh mục mã sốngạch công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành;

- Cột số (10) ghi rõ trình độ đào tạo cao nhất (Sơ cấp,Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Tiến sĩ khoa học);

- Cột số (11) ghi rõ trình độ QLNN (chưa học, Chuyênviên, Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp);

- Cột số (12) ghi rõ trình độ Lý luận chính trị (Sơcấp, Trung cấp, Cao cấp);

- Cột số (13) ghi rõ trình độ Tin học (A, B, C, Caođẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ); Cột số (14) ghi rõ trình độ Ngoại ngữ (A, B, C,Cao đẳng, Đại học).


NGƯỜI TỔNG HỢP(Ký, ghi rõ họ tên)

…………., ngày …. tháng …. năm 20…
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tên Cơ quan, đơn vị

Biểu số 2

BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐLƯỢNG CÔNG CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2013(Kèm theo Văn bản số ngày …./ …./ ….. của …………………………………………)

STT

Tên đơn vị

Tổng số công chức

Giới tính

Ngạch công chức

Trình độ đào tạo

Độ tuổi

Dân tộc thiểu số

Ghi chú

Nam

Nữ

CVCC và tương đương

CVC và tương đương

CV và tương đương

Còn lại

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Còn lại

Dưới 30

30 đến dưới 40

40 đến dưới 50

50 trở lên

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

I

Tổng cục ...

1

Viện

2

Trung tâm

3

…….

II

Cục ...

1

Trung tâm A

2

Trung tâm B

3

……

III

Viện...

…..

IV

Ban....

V

Bệnh viện...

VI

Trường…

VII

Báo...

VIII

Tạp chí...


NGƯỜI TỔNG HỢP(Ký, ghi rõ họ tên)

…………., ngày …. tháng …. năm 20…
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tên Cơ quan, đơn vị

Biểu số 3

BÁO CÁO DANH SÁCHCÔNG CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TĂNG HOẶC GIẢM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC,ĐƠN VỊ TÍNH ĐẾN NGÀY 30/6/2014(Kèm theo Văn bản số ngày …./ …./ ….. của …………………………………………)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ hoặc chức danh công tác

Cơ quan, tổ chức đơn vị đang làm việc

Ngạch công chức

Trình độ đào tạo

Đảng viên

Dân tộc thiểu số

Lý do tăng, giảm

Nam

Nữ

Mã số ngạch

Tên ngạch

Trình độ chuyên môn

Trình độ QLNN

Trình độ lý luận chính trị

Trình độ tin học

Trình độ ngoại ngữ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

I

Đơn vị:

A

Số tăng

1

Nguyễn Văn A

2

Nguyễn Văn B

3

B

Số giảm

1

Nguyễn Văn A

2

Nguyễn Văn B

3

Ghi chú:

- Cột số (7) ghi rõ mã số ngạch theo danh mục mã sốngạch công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành;

- Cột số (10) ghi rõ trình độ đào tạo cao nhất (Sơ cấp,Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Tiến sĩ khoa học);

- Cột số (11) ghi rõ trình độ QLNN (chưa học, Chuyênviên, Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp);

- Cột số (12) ghi rõ trình độ Lý luận chính trị (Sơcấp, Trung cấp, Cao cấp);

- Cột số (13) ghi rõ trình độ Tin học (A, B, C, Caođẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ);

- Cột số (14) ghi rõ trình độ Ngoại ngữ (A, B, C, Caođẳng, Đại học).


NGƯỜI TỔNG HỢP(Ký, ghi rõ họ tên)

…………., ngày …. tháng …. năm 20…
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)