Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘ YTẾ SỐ 5789/YT-DP NGÀY 19 THÁNG 07 NĂM 2002
VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO
PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH

Kính gửi: Lãnh đạo các Bộ/ngành

Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cáctỉnh, thành phố

Ngày 18/06/2002 Bộ Y tế đã có Công văn số 4816/YT-DT về việcthành lập Ban chỉ đạo Phòng chống tai nạn, thương tích tại các Bộ, ngành và địaphương; Theo đề nghị của một số Bộ, ngành, địa phương nay Bộ Y tế gửi kèm bảnhướng dẫn thành lập và chức năng nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo các cấp để tham khảovà thực hiện.

Bộ Y tế đề nghị các Bộ, Ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh/thànhphố sớm triển khai thành lập Ban chỉ đạo. Sau khi thành lập đề nghị báo cáo vềBộ Y tế theo địa chỉ:

Văn phòng thường trực Phòng chống tai nạn thương tích.

Vụ Y tế Dự phòng - Bộ Y tế

138 A Giảng Võ, Hà Nội

Fax: 04 8460507


HƯỚNG DẪNTHÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO
PHÒNG CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH CÁC CẤP

(Kèm theo Công văn số 5789/BYT ngày 19 tháng7 năm 2002
của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Tại các Bộ, ngành và địaphương

Tổ chức:

- Tại các bộ, ngành thành lậpBan chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích trong lĩnh vực bộ, ngành quản lýdo Thứ trưởng làm trưởng Ban; Phó ban thường trực và các uỷ viên là lãnh đạocác ban, phòng nghiệp vụ có liên quan.

Tại địa phương thành lập Ban chỉđạo phòng, chống tai nạn, thương tích do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND làmtrưởng ban, Giám đốc Sở y tế làm Phó ban thường trực và uỷ viên là lãnh đạo cácban ngành có liên quan tại địa phương. Có bộ phận giúp việc cho Ban chỉ đạo đặttại Sở y tế.

Nhiệm vụ Ban chỉ đạo PCTNTTBộ/ngành/địa phương:

- Lập kế hoạch chương trìnhphòng, chống tai nạn, thương tích của Bộ/ngành/địa phương.

- Chỉ đạo cấp dưới thành lập Banchỉ đạo của cấp đó (tuyến cơ sở).

- Chỉ đạo triển khai thực hiệnchương trình phòng, chống tai nạn, thương tích của Bộ/ngành/địa phương.

- Kiểm tra, giám sát và đánh giáChương trình phòng, chống tai nạn, thương tích.

- Sơ kết, tổng kết, báo cáo kếtquả thực hiện chương trình từng quý, từng năm theo quy định.

2. Tuyến cơ sở:

Tổ chức:

- Tại tuyến huyện: Chủ tịch hoặcPhó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện là Trưởng ban chỉ đạo, Giám đốc Trung tâm ytế huyện là Phó ban thường trực và uỷ viên là lãnh đạo các ban ngành có liênquan tại địa phương.

- Tại tuyến xã: Chủ tịch Uỷ bannhân dân xã là Trưởng ban chỉ đạo, Trưởng trạm Y tế xã là Phó ban thường trựcvà uỷ viên là lãnh đạo các ban ngành có liên quan tại địa phương.

- Trong trường học: Hiệu trưởnglà Trưởng Ban chỉ đạo, Phó hiệu trưởng là Phó Trưởng ban, các uỷ viên có sựtham gia của đại diện chi đoàn, y tế và các thành phần có liên quan khác.

- Tại cơ sở sản xuất: Có thểlồng ghép với Hội đồng Bảo hộ lao động. Hội đồng sẽ thực hiện nhiệm vụ của Banchỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích tuyến cơ sở trong doanh nghiệp củamình.

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo PCTNTTtuyến cơ sở:

- Lập kế hoạch chương trìnhphòng, chống tai nạn, thương tích của cơ sở.

- Chỉ đạo triển khai thực hiệnchương trình phòng, chống tai nạn, thương tích của tỉnh.

- Kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện

- Sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện theo quy địnhtừng quý, từng năm.


SƠ ĐỒ: HỆTHỐNG TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO CHÍNH SÁCH QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH CÁCCẤP

Công văn 5789/YT-QĐ của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống tai nạn thương tích