B K HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 579/BKHĐT-ĐTNN
V/v thời gian chính thức vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN.

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: .................................

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khaiứng dụng dụng công nghệ thông tintronghoạt động của cơ quan nhà nước tại Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009,Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai xây dựng Hệ thống thông tin quốc gia về đầutư nước ngoài. Đến nay Hệ thống đã hoàn thành và đảm bảo các điều kiện kỹ thuậtđể vận hành. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tập huấn vận hành hệ thống cho các SởKế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý KKT, KCN, KCX,KCNC và Trung tâm Xúc tiến đầu tư của tất cả các địa phương trên phạm vi toànquốc.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo với Quý Cơ quan hệ thốngsẽ bắt đầu vận hành chínhthức từ ngày 01 tháng 3 năm 2015. Việc sử dụng hệ thống là bắt buc đối với tất cả các cơ quan quản lý nhà nước về ĐTNN và các doanh nghiệpFDI trên phạm vi cả nước. Để đảm bảo các điều kiện cho Hệ thống vận hành vào thời gian nêu trên, Bộ Kếhoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan phối hợp triển khai một số công việc sau:

1. Đối vớiUBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Chỉ đạo các cơ quan đầu mối cấp phép và quản lý dự án FDI của địa phươngtổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống cho các cán bộ liên quan và cácdoanh nghiệp FDI thuộc phạm vi quản lý.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối để tiếp nhận và quản lý tài khoảncủa UBND để tổnghợp tình hình ĐTNN của địa phương (trong và ngoài KKT/KCN/KCX), địnhkỳ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

2. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, BanQuản lý các KKT, KCN, KCX, KCNC và các cơ quan đầu mối cấp phép và quản lý dựán FDI địa phương:

- Cử một cán bộ làm quản trị hệ thống để tiếp nhận tài khoản quản trị củaCơ quan. Cán bộ được cử cần có các thông tin sau: Họ tên, chức vụ, đơn vị côngtác, điện thoại và email.

- Tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống cho các cán bộ liên quan của quý cơquan (từ khâu tiếp nhận hồ sơ, xử hồsơ, trả hồ sơ, tổng hợp báo cáo) và các doanh nghiệp FDI thuộc phạm vi quảnlý. Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống cho từng đối tượng đã được đăng tải lêntrang web của hệ thống tại địa chỉ: fia.mpi.gov.vn/fdi.

Thông tin về cán bộ quản trị được phân công xin gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Đầu tư nướcngoài) trước ngày 10 tháng 02 năm 2015 theo địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, BaĐình, Hà Nội, Email: [email protected]; [email protected]vn; cán bộ phụ trách: anh Nguyễn Việt Cường, Phó trưởngphòng Tổng hợp thông tin, Cục ĐTNN, điện thoại: 080.48087/0987.813.821.

Việc triển khai Hệ thống có vai trò quan trọng để cải cáchthủ tục hành chính, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài theođúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương nghiêm túc thựchiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn,vướng mắc đề nghị liên hệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài) để đượchỗ trợ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của QuýCơ quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bùi Quang Vinh (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung (để b/c);
- Trung tâm Tin học (để phối hợp);
- Lưu: VT, ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng