BỘ XÂY DỰNG

-----------------

Số: 579/BXD-HĐXD

V/v: thành lập Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Sampyung – Hòa Hiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1586/SKHĐT-ĐKĐT ngày10/3/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Sampyung – Hòa Hiệp. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Mục tiêu đầu tư thành lập Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Sampyung – Hòa Hiệp có vốn nước ngoài để cung cấp dịch vụ thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

Căn cứ hồ sơ cho thấy các nhà đầu tư (Công ty TNHH kỹ thuật Hòa Hiệp và bên phía nước ngoài là Sampyung Co., Ltd – Hàn Quốc) có chức năng kinh doanh phù hợp với mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp xin thành lập tại Việt Nam. Các tài liệu pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài trong liên doanh đã được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định.

2. Hoạt động xây dựng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, khi hoạt động doanh nghiệp phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xây dựng. Do vậy, nếu đ­ược cấp giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị gửi văn bản cho cơ quan quản lý nhà n­ước về xây dựng tại địa ph­ương được biết để theo dõi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu VP, HĐXD (VQT - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Bùi Phạm Khánh