CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 579/CP-QHQT
V/v thay đổi cơ chế tài chính trong nước cho dự án Nâng cấp Trường Hàng không Việt Nam thuộc Nghị định thư tài chính Việt - Pháp 1994, 1995

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Giao thông Vận tải,
- Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam,
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam,
- Trường Hàng không Việt Nam.

Xét đề nghị của Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam (văn bản số 1476/CHK-KHĐT ngày 06 tháng 11 năm 2002 và số 1789/CHK-KHĐT ngày 30 tháng 12 năm 2002), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1431 BKH/KTĐN ngày 18 tháng 3 năm 2003), Bộ Tài chính (văn bản số 3458/TC-TCĐN ngày 14 tháng 4 năm 2003), Bộ Ngoại giao (văn bản số 933- 398/CV-NG- Câu 2 ngày 18 tháng 4 năm 2003), Bộ Giao thông Vận tải (văn bản số 398/BGTVT-KHĐT ngày 30 tháng 1 năm 2003) về việc thay đổi cơ chế tài chính trong nước cho dự án Nâng cấp Trường Hàng không Việt Nam thuộc Nghị định thư tài chính Việt - Pháp năm 1994-1995, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý việc chuyển khoản vốn vay lại giai đoạn 1 của dự án Nâng cấp trường Hàng không Việt Nam thuộc Nghị định thư tài chính Việt - Pháp năm 1994-1995 thành vốn Ngân sách nhà nước cấp phát cho Trường Hàng không Việt Nam như đề nghị Bộ Tài chính tại công văn nêu trên.

- Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo việc xây dựng phương án liên doanh giữa Trường Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam để đưa hợp đồng 02-95-97 vào thực hiện trong quý II/2003.

- Đối với việc khoanh nợ và giãn nợ của hợp đồng 02-95-97, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo chủ đầu tư rà soát nhu cầu cụ thể và có ý kiến chính thức trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng