BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 579/LĐTBXH-TCCB
V/v thông báo Học bổng Chính phủ Australia niên khóa 2018

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 07/02/2017, Chương trình Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam - Australia thông báo “Học bổng Chính phủ Australia - đợt tuyển chọn năm 2017 cho niên khóa 2018” dành cho công dân Việt Nam, ưu tiên người khuyết tật và người ở vùng nông thôn khó khăn. Mục tiêu của Chương trình học bổng là tạo cơ hội phát triển năng lực chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo cho các ứng viên để họ có thể đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và xây dựng mối quan hệ bền vững với nhân dân và các tchức của Australia.

Học bổng Chính phủ Australia niên khóa 2018 bao gồm các lĩnh vực như: Quản trị và phát triển kinh tế; giao thông; nước và vệ sinh, giáo dục, bình đẳng giới, nông nghiệp và phát triển nông thôn, ổn định khu vực và nhân quyền, khuyết tật và biến đổi khí hậu. Ứng viên nhận học bổng được hỗ trợ đào tạo tiếng Anh tối đa 12 tháng để đáp ứng yêu cầu khóa học.

Chương trình học bổng Australia niên khóa 2017 sẽ hết hạn nộp hồ sơ vào 31/3/2017. Thông tin chi tiết về chương trình học bổng, các yêu cầu hợp lệ và điều kiện xin học bổng cũng như việc đăng ký hồ sơ trực tuyến tại trang Web http://australiaawardsvietnam.org.

Bộ thông báo và đề nghị lãnh đạo đơn vị thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức tham khảo thông tin chương trình học bổng, đồng thời xem xét, cử cán bộ đủ điều kiện theo quy định để đăng ký tham gia và báo cáo Bộ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh chí