ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 579/UB
V/v tiết kiệm xăng dầu và sử dụng xe con

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 1979

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể
- UBND các quận, huyện
- Các cơ quan, xí nghiệp, tổ chức kinh tế

Đồng kính gởi:

Các cơ quan trung ương đóng tại thành phố

Để chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị số 78-TTg ngày 2-3-1979của Thủ tướng Chính phủ về việc tiết kiệm xăng dầu, để vừa đảm bảo tốt mọi hoạtđộng công tác, vừa đảm bảo sử dụng hợp lý xe con và tiết kiệm triệt để xăng dầunhằm phục vụ chiến đấu và sản xuất, Ủy ban nhân dân thành phố tạm thời quy địnhtiêu chuẩn sử dụng và chế độ quản ký xe xon như sau:

I.- TIÊU CHUẨN SỬ DỤNG XE CON VÀ ĐỊNH MỨC XĂNG DẦU

A. Tiêu chuẩn sử dụng xe con

1) Các cán bộ đang giữ các chức vụ sau dây được dùng riêngmột xe để phục vụ công tác:

- Đồng chí Bí thư và các đồng chí trong Thường vụ Thành ủy.

- Đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thànhphố.

2) Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể: tuỳ theo tính chấtcông tác của từng sở, ban, ngành, đoàn thể được phân phối từ 2 đến 4 xe con đểdùng chung trong công tác cho các đồng chí lãnh đạo; xe do Văn phòng tập trungquản lý, không có chế độ xe riêng. Trường hợp đặc biệt sẽ do Ủy ban duyệt xét.

Cụ thể như sau:

- Sở, ban, ngành, đoàn thể có ban giám đốc (hoặc thường vụcác đoàn thể) từ 6 đồng chí trở lên được sử dụng 4 xe con.

- Sở, ban, ngành, đoàn thể có ban giám đốc (hoặc thường vụcác đoàn thể) từ 3 đến đồng chí trở lên được sử dụng từ 2 đến 3 xe con.

- Mỗi sở, ban, ngành, đoản thể được sử dụng một xe gắn máycông cho giao liên hỏa tốc.

3) Đối với quận, huyện: do địa bàn của quậnnội thành vàhuyện ngoại thành có khác nhau nên quy định sử dụng từ 3 đến 4 xe để phục vụcông tác chung cho các cán bộ chủ chốt của Ủy ban nhân dân quận, huyện và quận,huyện ủy.

- Quận nội thành được sử dụng 3 xe xon hoặc 2 xe con và 1 xecó nhiều chỗ ngồi (nếu có sẵn).

- Huyện ngoại thành được sử dụng 4 xe xon hoặc 3 xe con và 1xe có nhiều chỗ ngồi (nếu có sẵn).

Riêng huyện duyên hải được sử dụng 2 xe con và 2 ca-nô.

Mỗi quận được sử dụng một xe gắn máy và một xe đạp để phụcvụ công tác giao liên. Mỗi huyện được sử dụng 2 xe gắn máy và một xe đạp đểphục vụ công tác giao liên.

Ngoài số xe trong tiêu chuẩn sử dụng, mỗi quận, huyện, sở,ban, ngành, đoàn thể được đăng ký 1 xe dự phòng để khi cần thiết thay cho số xetrong tiêu chuẩn.

4) Đối với các liên hiệp xí nghiệp, các xí nghiệp liên hợp,các công trường, lâm trường, nông trường lớn đựơc bố trí 1 xe con để phục vụcông tác.

5) Đối với các bệnh viện lớn trực thuộc Sở Y tế, trườngtrung học chuyên nghiệp của thành phố (có từ 500 học sinh trở lên) được sử dụng1 xe con để phục vụ công tác.

6) Các công ty lớn trực thuộc sở, ban, ngành được sử dụng 1xe con để phục vụ công tác.

B. Định mức xăng cho 1 xe con và xe gắn máy giao liên:

- 90 lít/ một xe con tiêu chuẩn sử dụng trong một tháng.

- 15 lít/ một xe gắn máy giao liên trong một tháng.

II.- CHẾ ĐỘ, NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG XE CON

1) Xe con cấp cho cán bộ có tiêu chuẩn và cấp cho cơ quan,xí nhiệp Nhà nứơc nhằm phục vụ công tác, không dùng xe công vào việc riêng,không sử dụng xe đưa rước cán bộ (trừ các cán có tiêu chuần xe riêng).

2) Không được sử dụng số xe con tiêu hao xăng trên20lít/100km.

3) Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủcác chế độ sử dụng xe và tiêu chuẩn xăng d6àu đã quy định, quản lý chặt chẽ, cósổ theo dõi số km đã đi được trong ngày để quản lý xăng dầu theo định mức,thựchiện chế độ tu sửa thường xuyên nhằm hạn chế hư hỏng, gây tai nạn.

Có quy định trách nhiệm đối với người lái xe trong vịêc sửdụng xăng và bảo quản xe tốt.

4) Sở Tài chánh và Ủy ban Kế hoạch thành phố chỉ được duyệtcấp nhiên liệu và kinh phí theo tiêu chuẩn xe sử dụng (không kể xe dự phòng) vàđịnh mức xăng dầu cho mỗi đầu xe con trong phạm vi đã định.

5) Tất cả các xe con thuộc tiêu chuẩn sử dụng theo quy địnhtrên khi chạy trên đường đều phải có giấy phép của Sở Công an thành phố.

III.- BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT SỐ XE CÒN LẠI

1) Mỗi cơ quan, xí nghiệp, quận, huyện thống kê lại số xehiện có, chọn số xe theo tiêu chuẩn được sử dụng của đơn vị hoặc quận, huyệnmình, lập danh sách gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố xác nhận để SởCông an thành phố có căn cứ cấp giấy phép lưu hành.

2) Các loại xe con còn lại không thuộc tiêu chẩun sử dụng,đơn vị lạp biên bản ghi rõ từng loại xe, tình trạng xe, các phụ tùng chủ yếu…gởi đến Sở Tài chánh để tổng hợp và có kế hoạch thu hồi. Trong khi chờ thu nhận,các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bảo quản chu đáo tại đơn vị số xe khôngthuộc diện sử dụng. Hàng tháng sẽ được phân phối số xăng để bảo dưỡng xe (SởTài chánh sẽ hướng dẫn cụ thể).

3) Ủy ban Kế hoạch thành phố và Sở Tài chánh bảo đảm phânphối kinh phí và xăng dầu cần thiết để nổ máy bảo dưỡng khi xe còn tạm giữ tạiđơn vị (bình quân 1,5lít/một xe/tháng).

4) Sở Công an thành phố chịu trách nhiệm cấp giấy phép chocác xe thuộc diện tiêu chuẩn được sử dụng theo quy định và chịu trách nhiệmkiểm tra giấy phép trên đường. Những xe không có giấy phép lưu hành do Sở Côngan cấp, các trạm kiểm soát được quyền giữ lại và thu hồi xe.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 5-4-1979. Các văn bảncủa thành phố về xe con và xăng dầu trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Mai Chí Thọ