ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BẮC NINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 579/UBND-NN
V/v bổ sung các công trình chống úng, chống hạn năm 2013.

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 04 năm 2013

Kính gửi :

- Các Sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư.
- Công ty TNHH MTV KTCT thuỷ lợi Nam Đuống.

Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV KTCT thuỷ lợi NamĐuống tại công văn số 42/NĐ-KH ngày 22.3.2013 về việc đề xuất các công trình phụcvụ chống úng, chống hạn khẩn cấp bổ sung năm 2013 (có bản phô tô đính kèm);

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì,phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư xem xét đề xuất của Công tyTNHH MTV KTCT thuỷ lợi Nam Đuống tại công văn nói trên, báo cáo Chủ tịch UBNDtỉnh trước ngày 10.4.2013./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c),
- Lưu: HC, NN, PVPNN, CVP.

TL.CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Viết Đắc