VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 579/VPCP-KTTH
V/v giải quyết khó khăn tài chính cho Công ty Xây dựng và Sản xuất vật liệu giao thông 529

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp.

Xétđề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 6148/BGTVT-TC ngày 19 tháng 8năm 2008) và ý kiến Bộ Tài chính (công văn số 14910/BTC-TCDN ngày 9 tháng 12năm 2008) về việc giải quyết khó khăn về tài chính cho Công ty Xây dựng và Sảnxuất vật liệu giao thông 529, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

GiaoBộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và Công ty Mua bán nợvà Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp xác định phương án giải quyết khó khăn vềtài chính cho Công ty xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng giao thông 529,trong trường hợp Phương án đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tránh thất thoát vốnvà tài sản của Nhà nước và đủ điều kiện để cổ phần hóa thì cho phép tiến hànhcổ phần hóa Công ty này theo quy định hiện hành.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP;
- Các Phó TTgCP: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Phạm Viết Muôn; các Vụ: ĐMDN, KTN, TH, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng